top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Praktijk EigenWijzeWereld

Marcella Strick van Linschoten h.o.d.n. Praktijk EigenWijzeWereld (hierna: EigenWijzeWereld) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64850498 en is gevestigd aan Leimuiderdijk 487 (2156MZ) te Weteringbrug.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Zorg door EigenWijzeWereld.
 

3. Behandeling c.q. Diensten: de door Cliënt gekozen therapie of begeleiding (coaching, kortdurende kindertherapie alsmede begeleiding ouders. EigenWijzeWereld is aangesloten bij een coörperatie/stichting waarvoor zij tevens opdrachten uitvoert. Daarnaast voert EigenWijzeWereld soms opdrachten uit i.o. van Cliënt die wordt gefinancierd door persoonsgebonden budget).
 

4. Behandelingsovereenkomst: de Overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg aan de Cliënt wordt verleend.
 

5. Behandelingsplan: het in samenspraak met Cliënt en/of diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Client en de betreffende problematiek, mogelijkheden, wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het behandelingsplan wordt in ieder geval vastgelegd welke diensten EigenWijzeWereld zal verrichten ten behoeve van Cliënt. Onder behandelingsplan wordt tevens het behandelings-, zorg- of het begeleidingsplan verstaan.

6. Cliënt: de Opdrachtgever, natuurlijke persoon die zich tot EigenWijzeWereld heeft gewend.

7. EigenWijzeWereld: de dienstverlener die Diensten verleent aan Cliënt.

8. Klachtenportaal Zorg: De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.

9. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.

10. Cliëntendossier: het dossier dat EigenWijzeWereld op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de Zorg van Cliënt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EigenWijzeWereld, elke Overeenkomst tussen EigenWijzeWereld en Cliënt en op elke Dienst die door EigenWijzeWereld wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EigenWijzeWereld aangeven op welke wijze Cliënt en/of diens ouder(s)/wettelijke verzorger(s) de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cliënt.

5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod en recht op informatie

1. Alle door EigenWijzeWereld gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Cliënt en/of Opdrachtgever heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Diensten. De informatie vanuit EigenWijzeWereld verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal.

3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt en aan de hand van het intakegesprek bepaald welke Behandeling c.q. Dienst het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelingsplan.

4. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Behandelingsplan, voorziet Cliënt EigenWijzeWereld voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:

  1. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde problematiek;

  2. de contactgegevens van Cliënt

  3. de hulpverleningsgeschiedenis van Cliënt

  4. informatie van derden van Cliënt

5. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt en/of Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

6. EigenWijzeWereld licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Zorgplan en de ontwikkelingen omtrent het Behandelingsplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Cliënt.

7. Voorts voorziet EigenWijzeWereld Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.

8. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en EigenWijzeWereld van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.

9. Eventuele termijnen in het aanbod van EigenWijzeWereld zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van EigenWijzeWereld heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan EigenWijzeWereld te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Cliënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Cliënt de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist.

2. EigenWijzeWereld is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

3. Indien Cliënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cliënt.

4. Elke Overeenkomst die met EigenWijzeWereld wordt aangegaan, berust bij de Zorginstellingen niet bij een individuele persoon die met EigenWijzeWereld is verbonden.

 

Artikel 5 - Opstellen van het Behandelingsplan

1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelingsplan opgesteld.

2. EigenWijzeWereld vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Zorgplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Cliënt te voorkomen in welk geval overleg tussen EigenWijzeWereld en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.

3. Indien naar professioneel inzicht van EigenWijzeWereld een afwijking van het overeengekomen Behandelingsplan in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats.

 

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die EigenWijzeWereld van Cliënt en/of Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt en/of Opdrachtgever en overige zaken afkomstig vanuit de instantie die de Zorgindicatie heeft opgesteld.

2. Cliënten/of Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien EigenWijzeWereld schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt en/of Opdrachtgever onverlet voor zover EigenWijzeWereld ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt en/of Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt en/of Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van EigenWijzeWereld tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van EigenWijzeWereld is hierbij leidend.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening

1. EigenWijzeWereld zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener verlangd mag worden. EigenWijzeWereld staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan EigenWijzeWereld de behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Het door de Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door EigenWijzeWereld aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd. EigenWijzeWereld heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is EigenWijzeWereld niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van EigenWijzeWereld niet in het belang van Cliënt zal zijn.

5. EigenWijzeWereld is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Cliënt tijdig op de hoogte wordt gesteld.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt EigenWijzeWereld Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, alsmede op grond van de door EigenWijzeWereld gedurende de zorg geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is EigenWijzeWereld aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent of  door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft EigenWijzeWereld recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

8. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van het Indicatiebesluit, indien blijkt dat de uitvoering van de opdracht korter of langer nodig is, dan is EigenWijzeWereld gerechtigd om dit besluit aan te passen.

9. EigenWijzeWereld houdt zich aan de Beroepscode voor de Collectieve Alternatieve Therapeuten. Geschillen omtrent de naleving van de beroepscode dienen te worden voorgelegd aan de tuchtrechter. EigenWijzeWereld is gerechtigd die werkzaamheden te weigeren c.q. niet uit te voeren die haar naar uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst. Ook indien en voor zover mogelijk sprake kan zijn van een belangen conflict staat het EigenWijzeWereld vrij om een en ander niet uit te voeren of te weigeren.

 

Artikel 8 - Dossierplicht

1. EigenWijzeWereld richt naast het Behandelplan een dossier in met betrekking tot de behandeling  die Cliënt verkrijgt. EigenWijzeWereld houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Cliënt en van de ten behoeve van Cliënt verrichte Diensten.

2. EigenWijzeWereld verstrekt aan Cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van EigenWijzeWereld kan worden verlangd.

3. Op verzoek van Cliënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien EigenWijzeWereld gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht. 

 

Artikel 9 - Verplichtingen Cliënt

1. Voordat een Behandelplan kan worden opgesteld, is Cliënt is verplicht de door EigenWijzeWereld verstrekte Overeenkomst volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten EigenWijzeWereld voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die EigenWijzeWereld voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.

2. Cliënt is verplicht om EigenWijzeWereld de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EigenWijzeWereld niet in staat is een adequaat Behandelplan op te stellen en daardoor niet de juiste Behandeling kan verlenen ten behoeve van Cliënt en/of Opdrachtgever.

3. EigenWijzeWereld is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is EigenWijzeWereld verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door EigenWijzeWereld voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

4. EigenWijzeWereld kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst , verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan EigenWijzeWereld.

 

Artikel 10 - Individuele begeleiding of ouderbegeleiding

1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst biedt EigenWijzeWereld diverse Diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt en/of de ouder(s) en/of wettelijke verzorger(s) zich bevinden.

2. De Diensten kunnen plaatsvinden op de locatie van EigenWijzeWereld alsmede op ambulante basis. Indien sprake is van ambulante dienstverlening, treedt EigenWijzeWereld eerst in overleg met Cliënt, de ouders en/of de wettelijke verzorgers.

3. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Behandelplan. Cliënt dient EigenWijzeWereld in staat te stellen het Behandelplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van EigenWijzeWereld in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.

4. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt EigenWijzeWereld ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.

5. EigenWijzeWereld houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van EigenWijzeWereld gevergd kan worden.

6. Indien Cliënt of EigenWijzeWereld een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden. Indien dit niet het geval is wordt er een volledige vergoeding gerekend. 

7. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

 

Artikel 11 - Adviezen

1. EigenWijzeWereld kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal EigenWijzeWereld de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. Cliënt is op eerste verzoek van EigenWijzeWereld verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien EigenWijzeWereld wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Cliënt niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door EigenWijzeWereld gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Dienst en adviezen van EigenWijzeWereld kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt en met name de (actieve) medewerking van Cliënt, diens ouders en of wettelijk vertegenwoordigers.

4. Cliënt zal EigenWijzeWereld schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cliënt aandacht wenst.

 

Artikel 12 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van EigenWijzeWereld nadere behandeling nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Cliënt de kosten vergoed. EigenWijzeWereld is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 

Artikel 13 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. EigenWijzeWereld voert haar dienstverlening uit conform het (wettelijk) vastgestelde tarief per sessie. Alle tarieven zijn op de website van EigenWijzeWereld te vinden.

3. Indien EigenWijzeWereld op locatie van Cliënt de Dienst (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis- en parkeerkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen.

4. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. EigenWijzeWereld is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven van de zorg.

6. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Cliënt of door de gemeente, dient Cliënt de door EigenWijzeWereld gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 7 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EigenWijzeWereld.

 

Artikel 14 - Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal EigenWijzeWereld zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien EigenWijzeWereld meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

1. EigenWijzeWereld gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal EigenWijzeWereld de betrokkene hierover informeren.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van EigenWijzeWereld verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt EigenWijzeWereld tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien EigenWijzeWereld op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal EigenWijzeWereld zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. EigenWijzeWereld is verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het Behandelingsplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het Behandelingsplan en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

 

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

1. EigenWijzeWereld heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor EigenWijzeWereld gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. EigenWijzeWereld is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.

3. EigenWijzeWereld is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om EigenWijzeWereld te vergoeden voor elk financieel verlies dat EigenWijzeWereld lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

 

Artikel 17 - Overmacht

1. EigenWijzeWereld is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van EigenWijzeWereld wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van EigenWijzeWereld, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) EigenWijzeWereld (vi) overige situaties die naar het oordeel van EigenWijzeWereld buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht heeft Cliënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. EigenWijzeWereld is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele schade die door Cliënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

 

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid Behandelingsovereenkomst

1. Cliënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

2. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Cliënt de Behandelingsovereenkomst mede ondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. De aansprakelijkheid van EigenWijzeWereld in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. EigenWijzeWereld is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid Overeenkomst

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van EigenWijzeWereld alleen geacht te bestaan indien EigenWijzeWereld dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien het verrichten van Diensten, anders dan op grond van een Behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW, door EigenWijzeWereld leidt tot aansprakelijkheid van EigenWijzeWereld, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens EigenWijzeWereld. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

3. EigenWijzeWereld is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van EigenWijzeWereld.

4. EigenWijzeWereld staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens EigenWijzeWereld verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

5. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld EigenWijzeWereld binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van EigenWijzeWereld.

 

Artikel 20 - Geheimhouding

1. EigenWijzeWereld is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

 

Artikel 21 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EigenWijzeWereld waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij EigenWijzeWereld en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van EigenWijzeWereld worden overgedragen aan Cliënt is EigenWijzeWereld gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van EigenWijzeWereld rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EigenWijzeWereld. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door EigenWijzeWereld opgeleverde zaken, dient EigenWijzeWereld expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van

EigenWijzeWereld rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van EigenWijzeWereld, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van EigenWijzeWereld om schade te vorderen.

 

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt geeft EigenWijzeWereld, al dan niet op verzoek van EigenWijzeWereld, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die EigenWijzeWereld redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Zorgplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde Zorgplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

2. Cliënt vrijwaart EigenWijzeWereld van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen.

3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan EigenWijzeWereld verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 - Klachten

1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft EigenWijzeWereld de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren in het kader van de Behandelingsovereenkomst.

2. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van EigenWijzeWereld of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Cliënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk, althans per e-mail of mondeling te melden EigenWijzeWereld. EigenWijzeWereld zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.

3. Voorts zal EigenWijzeWereld de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Cliënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

4. Indien EigenWijzeWereld Cliënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij een geschilleninstantie via de NFG. NFG zal de klacht vervolgens oplossen.

5. EigenWijzeWereld zal Cliënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen EigenWijzeWereld en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. EigenWijzeWereld heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen EigenWijzeWereld. en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

4. Cliënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker bij EigenWijzeWereld zelf indient.

 

Weteringbrug, 1 november 2021.

Een goede start voor het gewenste resultaat!

bottom of page